Keresés
Magyar Nemzet
2022. július 5., kedd, Emese, Sarolta napja
HÍR TV - Publi CaféKarácsony Gergely bevándorláspárti.

Magyar Nemzet lapelőfizetés

JÁTÉKSZABÁLYZAT MAGYAR NEMZET – KARÁCSONYI ELŐFIZETŐI NYEREMÉNYJÁTÉK

 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE ÉS LEBONYOLÍTÓJA

A nyereményjáték (a továbbiakban: „Játék”) szervezője és lebonyolítója a Mediaworks Hungary Zrt. (székhely: 1082 Budapest, Üllői út 48., Cégjegyzékszáma: 01-10-047955, képviseli: Dr. Szabó László, vezérigazgató, az igazgatóság elnöke, a továbbiakban: Szervező). A Játékban való részvétel feltételeit és az ezzel kapcsolatos adatkezelést a jelen szabályzat tartalmazza.

 1. A JÁTÉKBAN RÉSZT VEVŐ SZEMÉLYEK

A Játékban részt vehet minden, Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező, 18. életévét betöltött cselekvőképes természetes személy, aki az akció időtartama alatt előfizet legalább 6 hónapra Magyar Nemzet Napilapra. (a továbbiakban: Résztvevő).

A játékban nem vehetnek részt a Mediaworks Hungary Zrt., valamint érdekeltségi körébe tartozó más gazdasági társaságok, illetve a játék szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő ügynökségek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai és mindezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerint meghatározott közeli hozzátartozói.

 1. NYEREMÉNYEK

Az akció időtartama alatt első 60 új előfizetőt aki a Játék időtartama alatt legalább 6 hónapra előfizet Magyar Nemzet napilapra, a Szervező megajándékozza Marguerite A. Peeters Genderőrület c. könyvével. Új előfizetőnek az számít, akinek a nevén vagy a kézbesítési címén legalább 60 napja nem volt Magyar Nemzet napilap előfizetés.

A játékban részt vevő személyek (továbbiakban Játékos), – akik a jelen játékszabályzatban foglalt kiírásnak megfelelően teljesítik a feltételeket – között az alábbi nyeremény kerül kisorsolásra:

Egy darab Szállás 2 éjszakára, 2 fő részére félpanziós ellátással prémium kétágyas szobában a Caramell Premium Resort**** superior szállodában – 9740 Bükfürdő, Európa út 18.

A csomag tartalmazza:

– szállás nemdohányzó, erkélyes prémium kétágyas szobában

– félpanziós ellátás: bőséges büféreggeli és büfévacsora a Mandala Étteremben – élőzene hetente több alkalommal (Mandala Étterem, Cayenne Bár)

– ZEN SPA wellness részleg korlátlan használata (az érkezés és elutazás napján is) – WiFi használat a szálloda épületében

– fürdőköntös használat

– fitness terem használat

– a hotel saját, sorompóval zárt, kamerával megfigyelt parkolójának használata A voucher érvényessége: 2021. december 31.

Felhasználható előzetes időpont egyeztetés alapján, kapacitás függvényében, kivéve kiemelt időszakokban.

A Játék más akciókkal nem vonható össze.

 1. A JÁTÉK IDŐTARTAMA

A Játék 2020. november 30. napján 00 órakor kezdődik és 2020. december 26. napján 23:59 órakor zárul.

 1. A JÁTÉK MEGHIRDETÉSÉNEK MÓDJA

A Játékot a Szervező a www.magyarnemzet.hu oldalon hirdeti meg.

 1. A JÁTÉK MENETE

Az első 60 új előfizetőt aki a Játék időtartama alatt legalább 6 hónapra előfizet Magyar Nemzet napilapra, a Szervező megajándékozza Marguerite A. Peeters Genderőrület c. könyvével.

Ezen felül Szervező nyereményjátékot hirdet. A nyereményjátékban való részvétel feltétele, hogy a Játékos 2020. december 26. napjáig legalább 6 hónapos Magyar Nemzet napilap előfizetéssel rendelkezzen.

6.1. Sorsolás

A sorsolás időpontja: 2020. december 29. 13:00 óra.

A sorsolásra a véletlenszerűség elve alapján kerül sor. A Játékos a játékban való részvétellel elfogadja a véletlenszerűség elvének alkalmazását. A nyertes a jelen szabályzatban meghatározott feltételeknek megfelelő Játékosok a Játék végén kerül kisorsolásra. További 2 Játékos pótnyertesként kerül kisorsolásra, akik a nyertes(ek) helyébe lépnek a Nyertesek játékból történő kizárása esetén. A sorsolásról jegyzőkönyv készül.

6.2. A nyertesek értesítése, nyeremények átadása

A nyertes neve és lakhelye (város, irányítószám) a sorsolást követő 5 munkanapon belül megjelenik a Magyar Nemzet napilapban.

A sorsolás napjától számított 5 munkanapon belül a nyertesekkel a Szervező telefonon/email/ útján felveszi a kapcsolatot. A kapcsolatfelvételt követően a Szervező egyezteti a nyeremény átvételének részleteit.

Amennyiben a nyertessel a megkereséstől számított 15 munkanapon belül nem sikerül felvenni a kapcsolatot, a nyertes nem jogosult a nyereményre. A Nyertes az Átvételi elismervény kitöltésével és aláírásával fogadja el a nyereményt. A nyereményhez tartozó SZJA és más járulékfizetési kötelezettséget a Szervező viseli. A nyertes Játékos tudomásul veszi, hogy személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a Szervező kötelezheti a személyazonosságának igazolására.

A Játékos tudomásul veszi, hogy a nyeremény átvételét nem tagadhatja meg.

A nyeremény készpénzre nem váltható, másra át nem ruházható.

A Játékos köteles együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

A nyeremény átvétele után az azzal kapcsolatban felmerülő esetleges kifogásokért és szavatossági igényekért a Szervező felelősséget nem vállal. A nyeremények felvételére a sorsolás napját követően 30 nap áll rendelkezésre. Ha a Játékos korlátozottan cselekvőképes személynek minősül, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, a nyeremény átvételére és igénybevételére, valamint a jelen játékszabályzat szerinti adatkezeléshez való hozzájárulásra csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult.

Abban az esetben, ha a nyereményt a Nyertes bármely okból kifolyólag átvenni nem tudja, a nyeremény átvételére bárkinek meghatalmazást adhat. A Szervező a nyereményt a meghatalmazottnak csak abban az esetben adja át, ha a meghatalmazott a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást a Szervezőnek átadja. A nyertes és a meghatalmazott között felmerülő bármely vita esetén a Szervező felelősségét kizárja. A nyertes tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha meghatalmazott útján veszi át a nyereményt, a nyeremény meghatalmazott részére történő átadását követően, bármely igényét kizárólag a meghatalmazottal szemben érvényesítheti.

6.3. Kizárás a Játékból

A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

a Játékra jelentkezése időpontjában nem töltötte be a 18. életévét;

a sorsolás eredményéről történő értesítésre 3 munkanapon belül nem válaszol; bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;

ha a Játékos a játék menetét/eredményét bármilyen, a tisztességes versennyel összeegyeztethetetlen módon szándékosan befolyásolni próbálja;

a játék lebonyolításhoz és a nyeremény átadásához szükséges adatait nem adja meg vagy a megadott adatkezelési hozzájárulását a sorsolás és/vagy a nyeremény átadását megelőzően visszavonja;

jelen Szabályzat bármely pontját megsérti

 1. A SZERVEZŐ FELELŐSSÉGE

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a 18. év alatti, illetve cselekvőképességében korlátozott, vagy cselekvőképtelen személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

 1. ADATVÉDELEM ÉS ADATKEZELÉS

A Szervező kiemelten fontosnak tartja a Játékban részt vevő természetes személyek, mint adatkezeléssel érintettek információs önrendelkezési joga tiszteletben tartását, továbbá személyes adataik védelmét.

A Játékban való részvétellel a Játékban részt vevő természetes személy önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szervező az alábbi adatait, az alábbi célra és jogalapon kezelje:

Adat típus: Cél: Jogalap: Időtartam:
Játékban részt vevő természetes személy neve Játékban részt vevő azonosítása, Játékban való részvétel,

Sorsolás lebonyolítása,

Nyeremény kézbesítése/átadása, Játékban részt vevő értesítése, egyéb jogszabályi kötelezettségek teljesítése

az érintett önkéntes hozzájárulása 6 hónap
Játékban részt vevő természetes személy e mail címe Játékban részt vevő azonosítása, Játékban való részvétel,

Sorsolás lebonyolítása,

Játékban részt vevő értesítése, egyéb jogszabályi kötelezettségek teljesítése

az érintett önkéntes hozzájárulása 6 hónap
Játékban részt vevő természetes személy telefonszáma Nyereményről történő értesítés az érintett önkéntes hozzájárulása 6 hónap
Nyertes játékos adóazonosító jele jogszabályi kötelezettségek teljesítése

Nyeremény kézbesítése/átadása

jogi kötelezettség teljesítése, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, a számvitelről szóló 8 év

 

 1. évi C. törvény, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény alapján

A Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben direkt marketing célú hozzájárulást külön megadott a Játékra történő jelentkezés során, hozzájárul ahhoz, hogy a Mediaworks Hungary Zrt. a megadott személyes adatait – hozzájárulása visszavonásáig – közvetlen üzletszerzési célra felhasználja, és ezzel kapcsolatosan őt az általa megadott és kiválasztott elérhetőségeken (így elektronikus levelezés útján vagy telefonon vagy postai úton) megkeresse, illetve részére nyomtatott és/vagy online sajtótermékekkel kapcsolatos gazdasági reklámot küldjön.

A Játékban részt vevő természetes személy tájékoztatást kérhet az őt érintő adatkezelésről, kérelmezheti a rá vonatkozó adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.

A tájékoztatásra, helyesbítésre, törlésre vonatkozó bejelentéseket és kérelmeket az alábbi elérhetőségeken teheti meg a Játékban részt vevő, mint adatkezeléssel érintett természetes személy:

Mediaworks Hungary Zrt.,

1082 Budapest, Üllői út 48.

adatekezeles@mediaworks.hu

Ha a Játékban részt vevő természetes személy, a szervező és lebonyolító – adatkezelési tájékoztatásra, helyesbítésre, törlésre vonatkozó – döntéseivel nem ért egyet, valamint ha jogellenes adatkezelést tapasztal, polgári pert is kezdeményezhet. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.

A Játékban részt vevő természetes személy a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogai megsértése miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat jogorvoslatért.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot a Játékban részt vevő személy az alábbi elérhetőségeken érheti el:

 • cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
 • postacím: 1374 Budapest, Pf. 603.
 • telefon: +36 (1) 391-1400
 • fax: +36 (1) 391-1410
 • e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • honlap: naih.hu
 1. KAPCSOLAT

A Játék kapcsán érdeklődni lehet az elofizetes@magyarnemzet.hu e-mail címen. 10. VEGYES RENDELKEZÉSEK

A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a játékszabályzatot, valamint az Adatvédelmi tájékoztatót és az abban foglaltakat feltétel nélkül elfogadja.
A Szervező Adatvédelmi Tájékoztatója a
https://mediaworks.hu/sites/default/files/mediaworks_adatvedelmi_tajekoztato_20191001docx_1.pdf

intenetes oldalon érhető el. Amennyiben a Játékos a Részvételi Feltételeket – annak bármely rendelkezése tekintetében – nem fogadja el, a Játékból kizárásra kerül. A Játékszabályzatot a Szervező a magyarnemzet.hu oldalon teszi közzé. Szervező a Játék teljes időtartama alatt biztosítja a Játékszabályzat előbbiek szerinti – folyamatos elérhetőségét. Játékosok tudomásul veszik, hogy a Játékban való részvétel önkéntes.

A Játékos tudomásul veszi, hogy jelen szabályzat előírásain túl köteles megtartani a Facebook vonatkozó felhasználási feltételeit.A Játékos és a Szervező kijelentik, hogy a Facebook Platform üzemeltetőjét Facebook Inc.-et (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA) valamint a Facebook Ireland Limitedet (Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Írország) (a továbbiakban együtt „Facebook”) teljes mértékben felmentik minden a jelen szabályzatban meghirdetett Játékkal kapcsolatos kártérítési felelősség alól. A Szervező kijelenti, hogy jelen Játék – a Facebook Platform használatán túl –nem áll kapcsolatban a Facebook-kal, a promóciót a Facebook nem támogatja, ajánlja vagy szervezi, nem hozható kapcsolatba vele. A Facebook nem vesz részt a Játék szervezésében, ezért a Játékban való részvétellel kapcsolatban teljeskörűen és hiánytalanul mentesül a Játékból eredő kötelezettségek alól. A Játék során megadott személyes adatokat a Szervező kezeli, azokat a Facebook részére semmilyen körülmények között át nem adja.

A Játékos tudomásul veszi, hogy jelen szabályzat előírásain túl köteles megtartani az Instagram vonatkozó felhasználási feltételeit. A Játékos és a Szervező kijelentik, hogy az Instagram Platform üzemeltetőjét a Facebook Ireland Limitedet (Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Írország) teljes mértékben felmentik minden a jelen szabályzatban meghirdetett Játékkal kapcsolatos kártérítési felelősség alól. A Szervező kijelenti, hogy jelen Játék – az Instagram Platform használatán túl –nem áll kapcsolatban az Instagram-mal, a promóciót az Instagram nem támogatja, ajánlja vagy szervezi, nem hozható kapcsolatba vele. Az Instagram nem vesz részt a Játék szervezésében, ezért a Játékban való részvétellel kapcsolatban teljeskörűen és hiánytalanul mentesül a Játékból eredő kötelezettségek alól. A Játék során megadott személyes adatokat a Szervező kezeli, azokat az Instagram részére semmilyen körülmények között át nem adja.

A játékot a Facebook nem szponzorálja, nem támogatja és nem hozható kapcsolatba vele. A Játékos az adatait a Játék Szervezőjének bocsátja rendelkezésére, nem a Facebooknak. A Játékos által megadott információk csak a játékadminisztráció céljára lesznek felhasználva. A Facebook nem vesz részt a Játék szervezésében, ezért a Játékban való részvétellel kapcsolatban teljes körűen és hiánytalanul mentesül a Játékból eredő kötelezettségek alól.

A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókat a Szervező köteles megfizetni.

A Játékos a Játékkal, a jelen Szabályzattal, illetve annak értelmezésével kapcsolatos bármely kérdésben a Szervező döntését fogadja el irányadónak.

A Játékszabályban nem szabályozott minden egyéb kérdésre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, és az Info tv. vonatkozó §-ai irányadóak.

A Játékszabály módosításának jogát a Szervező fenntartja.

Kelt: BUDAPEST, 2020. november 30.

Előfizetési adatok

Csomag *

Összesen
0.00 Ft
Fizetési mód *

Alap adatok

Szerződési feltételek (olvasás*

Számlázási adatok

Kézbesítési adatok

Csak akkor töltse ki, ha eltérnek a számlázási adatoktól!

Megjegyzések

Vissza az oldal tetejére
Tisztelt olvasóink!
A Magyar Nemzet teljes archívumának feltöltése folyamatban van. Hamarosan az összes korábbi cikk elérhető lesz, addig szíves türelmüket kérjük.
a Magyar Nemzet szerkesztősége

Ne maradjon le, legyen mindig naprakész, iratkozzon fel a Magyar Nemzet hírlevelére!